Bijgebouw Douglas

Published Jun 19, 22
7 min read

Houten Eiken bijgebouw

Zoek je een eiken bijgebouw? Oak Wood Projects ontwerpt uw bijgebouw op maat volgens de oude ambachtelijke technieken. Poolhouses, carports, overdekte terrassen, orangerieën of aanbouwen. Een bijgebouw wordt gebouwd op dezelfde locatie als het hoofdgebouw maar staat niet in directe verbinding met het hoofdgebouw door bijvoorbeeld een opening of deur. Hierin verschilt het bijgebouw met een aanbouw of uitbouw. In dit artikel leg ik je uit wat een bijgebouw is en waarom mensen ervoor kiezen om hem te bouwen.

Onze werkwijze

Oak Wood Projects ontwerpt uw bijgebouw op maat volgens de oude ambachtelijke technieken met de materialen van uw keuze. Eikenhouten (of andere houtsoorten) bijgebouwen, poolhouses, carports, guesthouses of stallingen vormen een ideale aanvulling voor uw tuin. Het plaatsen van losstaande bijgebouwen in de tuin zoals een tuinhuis, serre, schuurtje, poolhouse of garage is vergunningsplichtig. Onder voorwaarden kan een vrijstelling van de vergunningsplicht gelden. Hier vindt u de algemene voorwaarden die in heel Vlaanderen gelden. De gemeente kan bijkomende voorwaarden opleggen. Informeer dus altijd bij de gemeente. Voldoet uw ingreep niet aan de lokaal geldende voorwaarden voor vrijstelling, dan is het aanvragen van een vergunning verplicht. Dit moet uiteraard voorafgaand aan de werken gebeuren.

Algemene regels over vrijstelling en melding (Vlaams niveau)

Vrijstelling

Onder voorwaarden (zie hieronder) geldt in bepaalde gevallen een vrijstelling van de vergunningsplicht voor het optrekken van vrijstaande bijgebouwen in de zij- en/of achtertuin. Het kan hier gaan over een tuinhuis, poolhouse, vrijstaande carport, vrijstaande garage, vrijstaande terrasoverkapping, serre… De vrijstelling van vergunningsplicht geldt enkel als aan een aantal voorwaarden voldaan is:
 • Er geldt een maximum van 40 vierkante meter oppervlakte aan vrijstaande bijgebouwen per woning. Let op: ook reeds bestaande losstaande bijgebouwen worden hierbij meegerekend.
 • Als dit bijgebouw een woonfunctie heeft, is hiervoor altijd een vergunning en de medewerking van een architect verplicht. Dit geldt ook voor als woning gebruikte containers, mini-huisjes en andere constructies, tuinkantoren, ateliers enz. De vrijstelling geldt enkel voor bijgebouwen die in functie staan van bijvoorbeeld tuinonderhoud, tuinontspanning (vb tuinberging, poolhouse, …) of opslag (garage, carport, fietsenstalling, …).
 • De vrijstelling geldt enkel als de losstaande bijgebouwen:
  • een hoogte van 3,5 meter niet overschrijden (dit is de totale hoogte, gemeten tot het hoogste punt van het bijgebouw)
  • volledig binnen een straal van 30 meter van de woning opgetrokken worden
  • in de zijtuin 3 meter van de perceelsgrens blijven
  • in de achtertuin 1 meter van de perceelsgrens blijven of tegen een bestaande scheidingsmuur op de perceelsgrens gebouwd worden zonder de bestaande scheidingsmuur te wijzigen
 • De vrijstelling geldt niet als de losstaande bijgebouwen opgetrokken worden in ruimtelijk kwetsbaar gebied.
 • De algemene checklist "vrijstellingen" bevat nog aanvullende voorwaarden.
 • De gemeente kan bijkomende voorwaarden opleggen. Informeer dus altijd bij de gemeente.

Voorbeeld:

Iemand wil in zijn achtertuin een vrijstaand tuinhuis plaatsen. Momenteel staat er al een serre van 15 m². Het vrijstellingsbesluit maakt het mogelijk om zonder stedenbouwkundige vergunning én zonder melding een tuinhuis te bouwen dat 25m² groot is (want 15 + 25 = 40) en lager dan 3,5 meter, mits aan alle voorwaarden  uit de checklist vrijstellingen voldaan is.

Bestaand Bijgebouw Renoveren

Daarnaast loopt u ook het risico om een geldboete en/of een gevangenisstraf op te lopen. Om de ruimte te ordenen werden plannen van aanleg, zoals de gewestplannen opgemaakt. Op deze gewestplannen wordt onder andere vastgelegd waar de woonzones liggen en waar dus in principe gebouwd kan worden om er te gaan wonen (bijgebouw aan huis).Als een gebouw ligt in een zone waar het niet thuishoort, wordt het ‘zonevreemd’ genoemd. Een aantal voorbeelden zijn een kasteel in natuurgebied, een woning in landbouwgebied, ... Meestal bestonden deze gebouwen vooraleer de verschillende bestemmingen op de plannen van aanleg werden vastgelegd. Zonevreemd is dus iets totaal anders als ‘illegaal’.

De meeste zonevreemde woningen en gebouwen zijn volledig wettelijk, legaal, tot stand gekomen. Ze zijn niet illegaal. Indien u een lot hebt in een goedgekeurde, niet-vervallen verkaveling, dan heeft deze verkaveling voorrang op het gewestplan. In dit geval valt u niet onder de uitzonderingsregeling voor zonevreemde woningen. U kunt bouwen, verbouwen en herbouwen, mits u de verkavelingsvoorschriften respecteert.

worden verplicht om de plaats weer in haar oorspronkelijke staat te herstellen en desnoods dus alles weer af te breken, bepaalde aanpassingswerkzaamheden uit te voeren, staking van het strijdig gebruik (in deze drie gevallen met dwangsom), of u kunt verplicht worden tot het betalen van een Bij het nagaan van de mogelijke werken die kunnen uitgevoerd worden aan zonevreemde woningen moet een onderscheid worden gemaakt tussen zonevreemde woningen die gelegen zijn binnen ruimtelijke kwetsbaar gebied enerzijds en woningen die gelegen zijn buiten ruimtelijk kwetsbaar gebied anderzijds, zoals aangeduid op het gewestplan - huis met bijgebouw te koop west vlaanderen.

2 (bijgebouw modern).3 U houdt zich niet aan de regels Wanneer u begint met werkzaamheden zonder eerst een stedenbouwkundige vergunning aan te vragen of wanneer deze al is verstreken, of u bouwt in strijd met de voorwaarden die in de stedenbouwkundige vergunning werden opgesomd; dan pleegt u inbreuk op de reglementering op stedenbouwkundige vergunningen.

Eiken Bijgebouw PlaatsenZowel voor zonevreemde woningen die gelegen zijn binnen als buiten ruimtelijk kwetsbaar gebied is het mogelijk om zonder stedenbouwkundige vergunning onderhouds- en instandhoudingswerken uit te voeren die geen betrekking hebben op de stabiliteit. Het kan bijvoorbeeld gaan over de ‘plaatselijke’ herstelling van een dak. Tevens kan u zowel binnen als buiten ruimtelijk kwetsbaar gebied werken uitvoeren die vrijgesteld zijn van een stedenbouwkundige vergunning.

d…. De functie van het gebouw mag echter nooit wijzigen. Mits een stedenbouwkundige vergunning wordt bekomen, mogen aan zonevreemde woningen binnen en buiten ruimtelijk kwetsbaar gebied onderhouds- en instandhoudingswerken worden uitgevoerd die betrekking hebben op de stabiliteit. Onder instandhoudings- en onderhoudswerken die betrekking hebben op de stabiliteit, worden werken verstaan die het gebruik van een woning, gebouw of constructie voor de toekomst ongewijzigd veilig stellen door ingrepen, die betrekking hebben op de constructieve elementen.

De desbetreffende woning dient bovendien te voldoen aan een aantal voorwaarden; het moet steeds gaan over een niet verkrotte bestaande vergunde woning. Bovendien mag de goede ruimtelijke ordening niet worden geschaad - bijgebouw plaatsen vergunning. Zonevreemde woningen die gelegen zijn buiten ruimtelijk kwetsbaar gebied mogen mits stedenbouwkundige vergunning in de meeste gebieden verbouwd, herbouwd of uitgebreid worden.

4. 4.10 en volgende van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van toepassing. Deze artikels leggen een aantal randvoorwaarden op aangaande de verbouwings-, herbouwings- en uitbreidingsmogelijkheden van zonevreemde woningen; naarmate de voorgestelde ingrepen belangrijker zijn, kunnen de randvoorwaarden immers strenger worden. Een volledige herbouw is dan ook ingrijpender dan een bescheiden verbouwing.

Ook in dit geval zijn hogervermelde artikels van toepassing, waarbij een aantal randvoorwaarden worden opgelegd. Afwijkende bepalingen kunnen mogelijk gemaakt worden via een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP). Zo heeft de 15 gemeenteraad van Zemst in juni 2012 een RUP Zonevreemde woningen goedgekeurd. Dit RUP dient nog te worden goedgekeurd door de Provincie - bijgebouw op scheidingslijn.

Hoe Bijgebouw Verwarmen

Voor meer inlichtingen betreffende zonevreemde woningen kunt u terecht op de website van Vlaamse gewest: www. ruimtelijkeordening.be 2. 2.5 Toelaatbare functiewijzigingen van zonevreemde gebouwen In toepassing van art. 4 - luxe bijgebouw. 4.23 van Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening laat het besluit van de Vlaamse regering van 28 november 2003 tot bepaling van de toelaatbare functiewijzigingen voor gebouwen, gelegen buiten de geëigende bestemmingszone, volgende functiewijzingen voor gebouwen toe: Er kan een vergunning worden verleend voor het gedeeltelijk wijzigen van het gebruik van een woning, met inbegrip van de woningbijgebouwen die er fysisch een geheel mee vormen, in een complementaire functie meer bepaald ‘kantoor- of dienstenfunctie’, zoals kantoorfunctie, vrij beroep of dienstverlening, mits de complementaire functie een totale maximale vloeroppervlakte van 100 m² beslaat en de woonfunctie een grotere oppervlakte heeft dan de complementaire functie.Tevens moet de aanvraag voor voorafgaand advies worden voorgelegd aan Toerisme Vlaanderen (bijgebouw epb) - poolhouse. Er kan een vergunning worden verleend voor het geheel of gedeeltelijk wijzigen van het gebruik van een gebouw of gebouwencomplex, niet gebruikt of bedoeld voor de ‘landbouw in de ruime zin’, in maximaal één eengezinswoning per gebouwencomplex op voorwaarde dat het gebouw of gebouwencomplex deel uitmaakt van een gebouwengroep en er in de ruimere omgeving van het gebouw of het gebouwencomplex nog gebouwen voorkomen met de vergunde functie wonen.

In het geval er op het industriegebied in kwestie meer dan drie bedrijven gevestigd zijn, moet als bijkomende voorwaarde minstens 50% van de bedrijven van dat industriegebied al een vergunde hoofdfunctie ‘handel, horeca, kantoorfunctie of diensten’. Indien een gebouw of gebouwencomplex is gelegen in een industriegebied in de ruime zin kan een vergunning worden verleend voor het geheel of gedeeltelijk wijzigen van het gebruik, op voorwaarde dat de nieuwe functie betrekking heeft op een inrichting voor luidruchtige binnenrecreatie, zoals een karting, een fuifzaal of een schietstand.

Bovendien moet de administratie, bevoegd voor de monumenten en landschappen gunstig advies uitbrengen over de aanvraag - poolhouse. Tenslotte dient de nieuwe functie de erfgoedwaarde ongeschonden te laten of te verhogen. bijgebouw plaatsen. De bovenvermelde functiewijzigingen kunnen enkel worden toegestaan op voorwaarde dat de goede ruimtelijke ordening niet wordt geschaad. Meer bepaald moet in die motivering aan de volgende aspecten aandacht worden geschonken: • de invloed van het nieuwe gebruik wat betreft het aantal te verwachten gebruikers, bewoners of bezoekers van het gebouw; • de invloed van het nieuwe gebruik op het mobiliteitsaspect; • de relatie van het nieuwe gebruik met de in de omgeving aanwezige functies; • de relatie van het nieuwe gebruik met de in de omgeving vastgelegde bestemmingen; • het al dan niet bouwfysisch geschikt zijn voor het nieuwe gebruik.

Gebouwen worden beschouwd als zijnde verkrot indien ze niet voldoen aan de elementaire eisen van stabiliteit - fundering bijgebouw. Zoals reeds hoger vermeld, heeft de gemeenteraad van Zemst in juni 2012 een RUP Zonevreemde woningen goedgekeurd. Dit RUP dient nog te worden goedgekeurd door de Provincie. Voor de meest recente regelgeving dient u zich te informeren op de dienst stedenbouw van de gemeente.

Bijgebouw Perceelsgrens

ruimtelijkeordening.be 2. 3. Stedenbouwkundige verordening Een stedenbouwkundige verordening omvat het geheel aan stedenbouwkundige voorschriften die van toepassing zijn voor een bepaald grondgebied - architect bijgebouw. De verordening heeft betrekking op een bepaalde materie aangaande de ruimtelijke ordening, bv. de thermische en akoestische kwaliteit van bouwwerken, de aanleg van voorzieningen, de bewoonbaarheid van woningen, e.

zemst.be Ze kan opgemaakt worden op drie niveau; gewestelijk, provinciaal en gemeentelijk en is dan respectievelijk van toepassing op het gehele of gedeeltelijke grondgebied van het gewest, de provincie of de gemeente. De voorschriften van een stedenbouwkundige verordening die uitgaan van een hoger overheidsniveau hebben steeds voorrang op de voorschriften van een verordening van een lager overheidsniveau.

Tevens moeten de aanstiplijsten van de betreffende verordeningen bij de stedenbouwkundige aanvraag worden gevoegd. Voor meer inlichtingen kunt u terecht op de website van Vlaamse gewest: www. ruimtelijkeordening.be en provincie Vlaams-Brabant: www. vlaamsbrabant.be 2. 3.2 De gewestelijke stedenbouwkundige verordening toegankelijkheid Sinds 1 maart 2010 geldt de gewestelijke stedenbouwkundige verordening voor Toegankelijkheid. het steen antwerpen bijgebouw.

De bouwheer moet ervoor zorgen dat iedereen het gebouw kan betreden, ook rolstoelgebruikers, mensen met een kinderwagen, slechtzienden, grotere personen, mensen met een ledemaat in het gips enz. Indien uw bouwproject betrekking heeft op publiek toegankelijke ruimten, vragen wij u om de checklist te doorlopen op www. toegankelijkgebouw.be en het resultaat hiervan als bijlage toe te voegen bij uw vergunningsaanvraagdossier.

3.3 De stedenbouwkundige verordening van de gemeente Zemst De stedenbouwkundige verordening van de gemeente legt naast de gewestelijke en provinciale verordeningen bijkomende stedenbouwkundige voorschriften op die specifiek van toepassing zijn op het grondgebied van de gemeente Zemst. De verordening legt onder meer bijkomende stedenbouwkundige voorschriften op inzake verkavelingen, bouwwerken en constructies, publiciteitsinrichtingen, zonneschermen en luifels.

Villabouw realiseren

Zoek je een villabouw?  Is het u droom om een luxe woning te bouwen of landhuis te bouwen en wil je geen genoegen nemen met een standaard woning? Dan is een villa bouwen wellicht iets voor u! Kom eens praten met Architect Gruwez, wij helpen u graag om uw droom te realiseren. Wij kunnen voor u het gehele traject verzorgen van het ontwerp van uw villabouw tot aan de oplevering, het ontwerp is werkelijk maatwerk. Weet u nog niet precies in welke stijl u uw villa wilt laten bouwen, dan hebben wij voor u genoeg keuzemogelijkheden. Samen met u schetsen en bouwen wij uw woning. Op onze website vindt u vele voorbeelden van villa’s die we door de jaren geen in deze bouwstijl hebben ontworpen.

VILLABOUW MODERN- LUXE VILLA BOUWEN

Bij architectenbureau Frank Gruwez kunt u terecht voor elk bouwtraject. Wij luisteren naar uw dromen en wensen en komen met een bouwplan voor uw woning. Dit bouwplan bevat als eerste een voorontwerp met schetsen. U bepaalt wat u wilt en welke materialen u wilt gebruiken. Wij bouwen uw moderne of klassieke villa op maat. Wij werken daarbij op een professionele en gestructureerde manier. Wij bouwen niet alleen uw villa uit, wij houden ook tijdens de villabouw contact met u als opdrachtgever. U wordt zo betrokken bij het hele bouwproces. Wil je graag een moderne villa bouwen? Architectenbureau Gruwez helpt u hierbij! Wij hebben jarenlange ervaring in het ontwerpen van moderne villabouw. Kom eens met ons praten, wij maken een passend ontwerp en u zal merken dat een moderne villa bouwen ook voor u mogelijk wordt. Houten Bijgebouwen realiseren met “Villabouw” is kiezen voor exclusiviteit en duurzaamheid. Wij doen er samen met U alles aan om dit waar te maken. Voor Houten Bijgebouwen bent U voor ons in de samenwerking de sleutel tot weer een tevreden klant. Reeds van in het begin bent U betrokken bij het ontwerp en de plannen. Nadat wij het Houten Bijgebouwen architectenplan hebben ontvangen, starten wij met het visualiseren van uw project. U bent al BINNEN IN UW WONING nog voor ze gebouwd is en nog voor de productie of de werf aanvangt! Met onze 3-dimensionale projectvoorstelling, voorkomen wij teleurstellingen en ontluiken tussen ons en de klant, erg leuke ideeën, DAT is nu net 1 van de meerwaarden die wij U aanbieden en waarom U voor ons gekozen heeft.

Deskundig en comfortabel uw luxe villa laten bouwen

De ervaring en vakmanschap van Architect Gruwez zorgt ervoor dat het het realiseren van een orginele villa van een leien dakje loopt. Ons bureau bouwt via een totaalformule, wat betekend dat wij voor alles zorgen. Het gaat ons om de kwaliteit van de bouw. De diensten en service naar u als klant staan bij ons daarbij centraal. Want er is geen betere reclame voor ons dan een tevreden klant. Onze totaalformule heeft voor u al het voordeel. Wij zijn een architectenbureau dat speciaal  en uniek bouwt, met verschillende exclusieve ontwerpen per jaar zijn we de koploper in Vlaanderen.
Bedrijfsfilm laten maken?
Vraag info aan DAS Media
T  +32 (0)56 603 606

Navigation

Home

Latest Posts

Casco Huis Bouwen Prijslijst

Published Dec 04, 23
7 min read

Systeem Huis Bouwen

Published Nov 29, 23
7 min read

Jordan 1 Taxi

Published Nov 27, 23
7 min read