Luchthavenvervoer Antwerpen - Bereken Uw Lage Prijs!  thumbnail

Luchthavenvervoer Antwerpen - Bereken Uw Lage Prijs!

Published Mar 31, 22
3 min read

Luchthavenvervoer Charleroi Airport Vanuit Regio Antwerpen

Klachten van de opdrachtgever betreffende de uitvoering van de werkzaamheden geven de opdrachtgever nimmer het recht zijn of haar betalingstermijn op te schorten (Taxi Antwerpen Luchthavenvervoer Antwerpen Goedkoop Taxi) (taxi Schoten). 6.1De betaling is contant aan de chauffeur, bij geboekte retourritten betaald u de 1e helft van het totaalbedrag na de heenreis en de anderde helft na de terugreis.

Alle facturen zullen worden betaald overeenkomstig de betalingscondities. Deze betalingcondities houden in dat de opdrachtgever binnen 8 dagen na factuurdatum de factuur betaald (Taxi Antwerpen Luchthavenvervoer Antwerpen Goedkoop Taxi). Reserveringen/boekingen binnen 24 uur voor uitvoering van de overeenkomst worden gezien als korte termijn -reserveringen en daarbij dient de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur 100 % van het factuurbedrag te hebben betaald.

INTERNATIONAL AIPORT TAXI SERVICE is gerechtigd, indien hiertoe naar haar oordeel aanleiding toe bestaat, alle overeengekomen werkzaamheden op te schorten c. q. niet uit te voeren zolang door de opdrachtgever niet voldoende zekerheid voor betaling is gesteld, of de door de opdrachtgever voor akkoord getekende bevestiging niet retour is ontvangen door INTERNATIONAL AIPORT TAXI SERVICE.6.

6.5. Indien de betaling niet binnen de betalingstermijn heeft plaatsgevonden gesteld onder 4. 1. van deze algemene voorwaarden, is de opdrachtgever in verzuim, en de op dat moment geldende wettelijke rente verschuldigd, alsmede de administratiekosten van € 25,00 per aanmaning. 6.5. Alle op de invordering van het verschuldigde vallende kosten komen voor rekening van de opdrachtgever.

Global Taxi Antwerpen

Address: Rietschoorvelden 289 – 2170 Merksem.
Phone: +32 – (0)3 236 38 38
Email: info@global-taxi-antwerpen.be
Taxi Antwerpen

6.6. In het geval van niet-tijdige betaling of kennelijk verminderde kredietwaardigheid van de opdrachtgever heeft INTERNATIONAL AIPORT TAXI SERVICE het recht alle nog lopende overeenkomsten als ontbonden te beschouwen. Dit onverminderd haar recht terzake volledige schadevergoeding te vorderen. 7. Taxi Antwerpen Luchthavenvervoer Antwerpen Goedkoop Taxi.1 - Taxi Antwerpen Luchthavenvervoer Antwerpen Goedkoop Taxi. Via INTERNATIONAL AIPORT TAXI SERVICE word u de mogelijkheid geboden om bij de aangesloten vervoerders uw Taxivervoer van/naar Schiphol te bestellen.

De overeenkomst(en) worden rechtstreeks gesloten tussen u en de vervoerder. 7.2. INTERNATIONAL AIPORT TAXI SERVICE is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door overmacht, waar onder andere inbegrepen verkeer -en weersomstandigheden en invloeden van buitenaf. 7.3 - Taxi Antwerpen Luchthavenvervoer Antwerpen Goedkoop Taxi. Behoudens de algemeen geldende rechtsregels is INTERNATIONAL AIPORT TAXI SERVICE niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, zowel bij opdrachtgever als bij derden.

Wat Kost Luchthavenvervoer? - Gratis Online Berekening - Bel: 03 283 83 93

De eventueel door INTERNATIONAL AIPORT TAXI SERVICE te betalen schadevergoeding is beperkt tot de factuurwaarde dan wel tot de door de verrekening aan INTERNATIONAL AIPORT TAXI SERVICE uit te betalen schadepenningen - Taxi Antwerpen Luchthavenvervoer Antwerpen Goedkoop Taxi. 7. Taxi Antwerpen Luchthavenvervoer Antwerpen Goedkoop Taxi.5. INTERNATIONAL AIPORT TAXI SERVICE is niet aansprakelijk voor schade aan derden, welke is veroorzaakt door schending van intellectuele eigendomsrechten.

7 - Taxi Antwerpen Luchthavenvervoer Antwerpen Goedkoop Taxi.6. In die gevallen waarin INTERNATIONAL AIPORT TAXI SERVICE door derden wordt aangesproken voor schade, zal de opdrachtgever INTERNATIONAL AIPORT TAXI SERVICE onvoorwaardelijk vrijwaren in die gevallen waarin INTERNATIONAL AIPORT TAXI SERVICE ten opzichte van de opdrachtgever niet (meer) aansprakelijk is, hetzij op grond van deze voorwaarden, hetzij anderszins. 7.7.

Deze schade, inclusief vergoeding van stilstandsuren, wordt verhaald op de opdrachtgever. 8.1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: Naast dat geen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop INTERNATIONAL AIPORT TAXI SERVICE geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor INTERNATIONAL AIPORT TAXI SERVICE niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

In geval van overmacht aan de zijde van INTERNATIONAL AIPORT TAXI SERVICE wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang de overmachttoestand het INTERNATIONAL AIPORT TAXI SERVICE onmogelijk maakt de overeenkomst uit te voeren. Taxi Antwerpen Luchthavenvervoer Antwerpen Goedkoop Taxi. Bij blijvende overmacht is INTERNATIONAL AIPORT TAXI SERVICE gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder dat INTERNATIONAL AIPORT TAXI SERVICE gehouden is aan de opdrachtgever enige schade te vergoeden - Taxi Antwerpen Luchthavenvervoer Antwerpen Goedkoop Taxi.

Bedrijfsfilm laten maken?
Vraag info aan DAS Media
T  +32 (0)56 603 606

Latest Posts

Huis Bouwen Twente

Published May 08, 24
7 min read

Wat Kost Een Huis Bouwen Per M3 2023

Published May 05, 24
8 min read